เรื่อง : โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน    
  วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2558    
  รายละเอียด :

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียนสำหรับนักศึกษาครูพันธุ์บึง
ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 13 - 14 และ 20 - 21 ธันวาคม 2557
ณ ห้องฝึกอบรม 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง