เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาครูพันธุ์บึง    
  วันที่ : 27 มีนาคม 2558    
  รายละเอียด :


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ เป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาครูพันธุ์บึง
ปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่ 7 - 8 และ 14 มีนาคม 2558
ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง